Direkt zum Inhalt

Direkt zu den Kontaktdaten

LOGO LOGO

Inhalt

PCB v Labi

Studie Cover Tschechisch

Od jara 2015 byly v Labi zjištěny historicky vysoké hodnoty PCB. Na dlouhých úsecích (několik set říčních kilometrů) a během dlouhého období (několik měsíců) dochází ke značnému překročení norem enviromentální kvality (NEK) stanovených pro PCB ve vyhlášce o povrchových vodách (OGewV). Významně zvýšené koncentrace PCB jsou prokázány až do oblasti dolního středního toku Labe (Schnackenburg, říční km 474,5). MKOL potvrdila, že se zdroj znečištění nachází v České republice v aglomeraci Ústí nad Labem.

Předkládaná zpráva „PCB v Labi – vlastnosti, výskyt a trendy, včetně příčin a následků jejich zvýšeného uvolnění v roce 2015“ se v úvodu zabývá látkovými vlastnostmi PCB, jejich výrobou a použitím, jakož i právní úpravou (viz kap. 2). V kapitole č. 3 se autoři zabývají jejich prostorovým rozložením a časovým vývojem v povodí Labe. Zároveň uvádějí nejdůležitější regiony produkující kontaminaci a také jejich typologii. Přitom rozlišují mezi obsahy PCB v plaveninách, jimiž se zobrazuje aktuální stav kontaminace, a sedimenty, které charakterizují vývoj kontaminace přes delší časový úsek. Kapitola č. 4 popisuje příčiny a následky extrémně zvýšených obsahů PCB v roce 2015. Zde dělají autoři také rozdíl mezi kontaminací plavenin a sedimentů. Kromě toho odkazují na biomagnifikaci na základě vybraných příkladů. Možné následky uvolňování PCB pro kvalitu plavenin a sedimentů ve slapovém úseku Labe (a speciálně pro vybagrovaný materiál) popisuje kapitola č. 5. Následuje pak závěr z pohledu preventivně pojatého managementu znečišťujících látek a sedimentů (viz kap. 6).


Download

PCB v Labi - Vlastnosti, výskyt a trendy, včetně příčin a následků jejich zvýšeného uvolnění v roce 2015 (pdf, 5 MB)

Titelseite, Link zur pdf-Datei
Presentation slides „Causes and effects of increased PCB-release into the Elbe/Labe in 2015“ (pdf 3,6 MB)

Poster, Link zur pdf-Datei
Poster "Detection of high PCB concentrations in sediments of the River Elbe: causes and effects" (pdf 1,6 MB)

Poster der Bundesanstalt für Gewässerkunde
American Geophysical Union (AGU), Fall Meeting, San Francisco, December 2016: “Understanding transport pathways in a river system - Monitoring sediments contaminated by an incident” (pdf 1,2 MB)

Cookie Banner